logotyp

content3 tlo

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DLA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1 z dn. 15/11/2017

 

Zamawiający Zakład Gospodarki Odpadami „GREEN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niemczu ul. Smukalska 19 jako organizator postępowania informuje, że w postępowaniu ofertowym dotyczącym wykonania usługi badawczo-rozwojowej, której celem jest opracowanie koncepcji oraz wykonanie prototypu innowacyjnego aparatu monitorującego stopień wypełnienia kontenerów na odpady przemysłowe oraz monitorującego wybrane czynniki zagrażające bezpieczeństwu ludzi i środowiska, wybrano ofertę złożoną przez:

SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. J. Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz.

 

UZASADNIENIE

 

Oferta SoftBlue S.A. została złożona we właściwym terminie i spełniała warunki udziału w postępowaniu i nie podlegała wykluczeniu.
Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert i tym samym została uznana za ofertę najkorzystniejszą.

W związku z powyższym Zamawiający udzieli zamówienia firmie SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. J. Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz.

Postępowanie ofertowe zostało przeprowadzone w związku z planowanym uczestnictwem jako Wnioskodawca w konkursie w ramach poddziałania 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz obowiązkiem dokonywania zakupów zgodnie z zasadą konkurencyjności.

© ZGO GREEN 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.