logotyp

content3 tlo

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DLA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1 z dn. 15/11/2017

 

Zamawiający Zakład Gospodarki Odpadami „GREEN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niemczu ul. Smukalska 19 jako organizator postępowania informuje, że w postępowaniu ofertowym dotyczącym wykonania usługi badawczo-rozwojowej, której celem jest opracowanie koncepcji oraz wykonanie prototypu innowacyjnego aparatu monitorującego stopień wypełnienia kontenerów na odpady przemysłowe oraz monitorującego wybrane czynniki zagrażające bezpieczeństwu ludzi i środowiska, wybrano ofertę złożoną przez:

SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. J. Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz.

 

UZASADNIENIE

 

Oferta SoftBlue S.A. została złożona we właściwym terminie i spełniała warunki udziału w postępowaniu i nie podlegała wykluczeniu.
Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert i tym samym została uznana za ofertę najkorzystniejszą.

W związku z powyższym Zamawiający udzieli zamówienia firmie SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. J. Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz.

Postępowanie ofertowe zostało przeprowadzone w związku z planowanym uczestnictwem jako Wnioskodawca w konkursie w ramach poddziałania 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz obowiązkiem dokonywania zakupów zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

Zakłada Gospodarki Odpadami "Green" Sp. Z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dn. 15/11/2017

zakup usługi badawczo-rozwojowej

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP

 

szczegóły zapytania w załącznikach:

pdfZapytanie_ofertowe_-_17.11.2017.pdf

docxZał._1_-_Formularz_oferty_4.docx

docxZał._2_-_Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_2.docx

docxZał._3_-_Oświadczenie_o_braku_powiązań_3.docx

© ZGO GREEN 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.